2 Haziran 2014 Pazartesi

PARANIN İNSANLARA SAĞLADIĞI OLANAKLAR NELERDİR?


PARANIN İNSANLARA SAĞLADIĞI OLANAKLAR NELERDİR?

Para,esas olarak mübadeleye olanak vermek ve kolaylaştırmak üzere oluşmuş, ortaya çıkmıştır. Paradan beklenen temel işlev ve yarar budurve  bunda zaman içinde bir değişiklik olmamıştır. Buna karşılık, paranın bir değer taşıyıcısı olması, başlangıçta ondan beklenen bir iş değildir. Paranın bu işlevi,öteki iki asli işlevinin zorunlu bir sonucu olmuştur. Başka bir deyişle, insanlar başlangıçta parayı bir servet biriktirme aracı görmemişler, pananın bu yönüne önem vermişlerdir. Kaldı ki, bilindiği gibi, eskiden de, şimdi de servet biriktirmenin tek yolu para biriktirmek de değildir.

 Ancak ne var ki başlangıçta istenmemiş bile olsa, paranın değer taşıyıcısı olma niteliği zaman içinde gittikçe önem kazanmıştır. Çünkü paranın bu yanı, insanlara eskiden sahip olmadıkları bazı olanaklar sağlamıştır.
Bu olanakları,

a. Gelirlerin harcanmasında zaman ve  yer olarak özgürlük sağlanması,

b. Genel anlamda tasarruf yapma olanağı sağlanması,

c. Kredi olanağı sağlaması olmak üzere üç başlık altında toplayabiliriz.

 şimdi buna kısaca görelim.

a. Malın malla değiştirildiği trampada, alım ve satım,zorunlu ve doğal olarak, aynı zamanda aynı yerde olur. Para araya girip mübadelesini, mal-para ve sonra da para-mal olarak ikiye bölünce, bu doğal ilşki kopmuş olur.Artık bir kimse elindeki malı paraya çevirdi zaman,elde ettiği parayı gene ayni anda ve aynı yerde mala çevirmek zorunda değildir.Bu işi istediği zamanda ve istediği başka bir yerde yapmak olanağına sahiptir. Demek oluyor ki para, insanlara, gelirlerini harcarlarken zaman ve yer sınırlamalarından kurtulma olanağı sağlamıştır.

b. Eğer para olmasaydı, insanlar tasarruflarını mutlaka somut biçimlerde yapmak zorunda kalırlar.Somut tasarruf da ,ya tasarruf edilen malların stok edilmesi ya da bunların ona verdiği bir yatırımın yapılması biçiminde olabilir.Oysa stok taşımak masraflı ve güç bir iştir; yatırım yapmaya eldeki tasarruf miktarı her zaman olanak vermeyebilir. kaldı ki belli bir yatırımı zorunlu olarak yapmak, özgürlüğü kısıtlayıcıdır da.

İşte para kullanımı insanları bu güçlüklerden kurtarır.Para ile istenen herhangi bir mal satın ialınabileceği için insanlar soyut ya da genel anlamda tasarruf yapmış olurlar.

c.Mal stokları biçiminde yapılmış olan tasarrufların gene ancak bu tasarrufların yapan kimseler tarafından kullanmaları gerekir. Çünkü bunların başkaları tarafından toplanarak daha büyük yatırımlar da kullanılmaları, olanaksız denecek kadar güçtür.

oysa tasarruflar para biçiminde yapıldı zaman kredi verme yolu ile başkaları tarafından kullanılmaları kolaylaşır.

Paranın insanlara sağladığı bu sürekli ek olanaklar, hiç kuşku yoktur ki bedelsiz olmamıştır. Gerçekten, bu olanaklar, kendileri ile birlikte bazı sorunlarda getirmişlerdir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder